ՄԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

Մարզային մշակութային հաստատությունների հզորացում և համայնքներում դրանց դերի վերաիմաստավորում

back line
Մշակվող
Ծրագիրն ուղղված է Հայաստանում արվեստի և մշակութային կյանքի համաչափ զարգացմանը՝ մարզային մշակութային ենթակառուցվածքների վերանորոգման, տեխնիկական վերազինման, ինչպես նաև կարողությունների զարգացման միջոցով։

Իրավիճակ
Հայաստանի մարզային մշակութային հաստատությունների մեծ մասն ունի ոչ բարվոք շենքային պայմաններ և չունի անհրաժեշտ տեխնիկական հագեցվածություն՝ բազմազան և նորարարական մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելու կամ հյուրընկալելու համար։ Միաժամանակ կարիք կա վերապատրաստելու հաստատությունների անձնակազմերին և վերջիններիս փոխանցելու համապատասխան գիտելիք ու հմտություններ՝ ավելի ակտիվ, ստեղծարար և մարդկանց տարբեր խմբերին գրավող մշակութային միջոցառումներ կազմակերպելու և համայնքում իրենց հաստատությունների դերը մեծացնելու համար։


Ծրագրի նպատակն է
բարձրացնել մարզերում ներկայումս գործող մշակութային հաստատությունների դերը՝ դրանք վերածելով ակտիվ մշակութային հանգույցների, որոնք իրենց համայքներում կիրականացնեն երեք հիմնական գործառույթ.

1. մշակութային կրթության կազմակերպում,

2. ստեղծարար արտադրությունների խթանում,

3. համայնքի մշակութային ժամանցի կազմակերպում։


Հիմնական գործողությունները

Տեխնիկական կարողությունների զարգացում

 • Ընտրված մշակութային հաստատությունների վերանորոգում և տեխնիկական վերազինում։
 • Մշակութային հաստատություններում «Երիտասարդական հանգույցների» ստեղծում՝ հագեցած որոշակի տեխնիկական միջոցներով (համակարգիչներ, պրոյեկտորներ և այլն)։

Մարդկային ռեսուրսի հզորացում

 • Անձնակազմերի վերապատրաստում՝ մշակութային հաստատությունների կառավարման, հանրային միջոցառումների կազմակերպման, հաղորդակցության և մարքեթինգի, կամավորների ներգրավման և նրանց կարողությունների օգտագործման, ֆինանսական միջոցների հայթայթման և այլ թեմաներով։
 • Կամավորների հավաքագրում և վերապատրաստում՝ վերջիններիս ընդգրկելով հաստատությունների և «Երիտասարդական հանգույցների» ամենօրյա աշխատանքում և միջոցառումների կազմակերպման մեջ։
 • Յուրաքանչյուր հաստատության համար մեկ տարվա միջոցառումների օրացույցի կազմում և հաղորդակցության ռազմավարության մշակում (Calendar of Events and Communication Strategy)։
 • Մարզային և երևանյան մշակութային հաստատությունների ցանցի ստեղծում։

Ծրագրի ակնկալվող երկարաժամկետ արդյունքները

 • Մարզային բնակավայրերի մշակութային կյանքի զարգացում և աշխուժացում։
 • Երիտասարդների համար մարզերում ստեղծագործելու և կայանալու, սեփական համայնքը զարգացնելու հնարավորությունների ստեղծում։
 • Մշակութային ծառայությունների համաչափության, մատչելիության և հասանելիության ապահովում ՀՀ մարզերում (ինչը ՀՀ կառավարության մշակութային քաղաքականության առաջնահերթություններից է)։
 • Մարզերում զբոսաշրջության և տնտեսության զարգացում՝ վերազինված մշակութային հաստատությունների ակտիվ աշխատանքի շնորհիվ։
 • Մարզերից բնակչության և հատկապես երիտասարդության արտագաղթի նվազեցում։
 • Մարզերում քաղաքացիական հասարակության հզորացում։
 • Համընդհանուր մշակութային կյանքի հարստացում և զարգացում։